UDK 502.171:531.62:340.114
Biblid: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, str. 149-167
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

PRISTUP JPP U FINANSIRANjU PROJEKATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI – FINANSIJSKO-PRAVNI OKVIR

Knežević Snežana (Факултет организационих наука, Београд), knezevic.snezana@fon.bg.ac.rs
Marković Milanka (Правни факултет за привреду и правосуђе, Привредна академија, Нови Сад), pocucabmilan@gmail.com
Počuča Milan

Akcenat u ovom radu je na primeni koncepta finansiranja javno-privatnog partnerstva (JPP) u zaštiti životne sredine. Politika Evropske unije podvlači značaj primene JPP u sektorima kao što su: životna sredina, energija, saobraćaj i zdravstvena zaštita. Važno je da se identifikuje prava mera odnosa između javnog i privatnog kapitala i poveća transparentnost u odlučivanju. Ovaj rad, koji se nalazi unutar širokog dijapazona literature, fokusiran je na ključne pravne i finansijske aspekte finansiranja energetskih projekata. Svrha istraživanja je da se prezentuje jedan relativno zaokružen teorijski i praktični sistem pravno-finansijske problematike efikasnog finansiranja projekata energetske efikasnosti, sa fokusom na primenu koncepta javno-privatnog partnerstva. Tretirana materija bila je nedovoljno istraživana u dosadašnjoj praksi ekološkog menadzmenta, finansija i regulativnog okvira, kao jedna integralna problematika. U istraživačkom radu primenjen je metod studije slučaja na adekvatnom uzorku jedinica koje čine različite relevantne institucije. Sagledavanjem rezultata istraživanja došlo se do zaključka da bi istraživanoj temi trebalo posvetiti još veću pažnju koristeći koncept autora ovog rada. Predlog je da se ekološka retorika transformiše u konkretne akcije, kako u zakonodavnom domenu tako i u sferi finansiranja ekoloških projekata, koje zajedno vode ka uspešnoj primeni strategije energetike zbog jednostavnijeg pristupa fondovima Evropske unije.

Ključne reči: Finansiranje, javno-privatno partnerstvo, životna sredina, zakonodavstvo EU, energetska efikasnost, pravni okvir