UDK 339.542.2:502/504
Biblid: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, str. 133-148
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 15 Mar 2023
Prihvaćeno: 15 Mar 2023

MULTILATERALNO REGULISANjE TRGOVINSKIH BARIJERA NA TRŽIŠTU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Tešić Jelena (Економски факултет Универзитета у Бањој Луци), jelena.tesic@efbl.org

Segment svetskog tržišta u domenu zaštite životne sredine (engl.: environmental market) u savremenim uslovima dobija sve više na značaju kao potencijalni izvor rasta i razvoja. Ovo tržište prema nekim procenama predstavlja i do 10% ukupnog svetskog tržišta roba i usluga. Između međunarodne trgovine i zaštite životne sredine postoji međusobno uslovljena, uzročno-posledična veza. Značaj zaštite životne sredine sastavni je deo osnivačkih ugovora Svetske trgovinske organizacije (STO) kao centralne institucije multilateralnog trgovinskog sistema, a u okviru ove institucije 1994. godine osnovan je Komitet za trgovinu i životnu sredinu koji se stara da trgovinske barijere u ovoj oblasti budu primenjivane u skladu sa svim trgovinskim pravilima STO. Iako se u okviru STO ne vodi eksplicitna grupa trgovinskih barijera koje se primenjuju u oblasti zaštite životne sredine, ove barijere se u praksi mogu pojaviti u različitim formama. Problem trgovinskih barijera u obasti zaštite životne sredine (engl.: environmetal trade barriers) je u tome što njihova primena može da bude u skladu sa multilateralnim trgovinskim pravilima, a da je njihov isključivi cilj diskriminacija inostrane konkurencije, što se u naučnoj literaturi i praksi primene trgovinskih barijera naziva „zeleni protekcionizam” (engl.: green protectionism). Fenomen „zelenog protekcionizma” pokazao se kao sistematski problem naročito u uslovima svetske ekonomske krize. Predmet ovog rada jeste analiza regulisanja trgovinskih barijera u oblasti zaštite životne sredine, dok je cilj utvrđivanje kvaliteta i dovoljnosti tih pravila na multilateralnom planu. Preliminarni rezultati ukazuju na to da trgovinska pravila nisu dovoljna i da u okviru njih postoji prostor za zloupotrebu trgovinskih barijera pod izgovorom očuvanja životne sredine.

Ključne reči: Trgovinske barijere, zaštita životne sredine, liberalizacija svetske trgovine, Svetska trgovinska organizacija, zeleni protekcionizam