UDK 336.76:502/504
Biblid: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, str. 118-132
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

SAVREMENO TRŽIŠNO PRIVREĐIVANjE – PRETNjE PO ŽIVOTNU SREDINU

Marković Jovica (Факултет зе економију и инжењерски менаџмент Универзитета привредна академија у Новом Саду), joca.m@panline.net
Milošević Ivana (Сарадник на Факултету зе економију и инжењерски менаџмент Универзитета привредна академија у Новом Саду)

Imperativ konstantne proizvodnje i potrošnje za posledicu imaju iscrpljivanje prirodnih resursa i stvaranje velike količine otpada. U radu se bavimo preispitivanjem uzroka rastućih ekonomskih, ekoloških i socijalnih problema. Pokušali smo da istražimo odgovornost pojedinca i/ili sistema kao i ulogu države u kontroli ovih procesa. Analizirali smo mehanizme i motive savremenog tržišnog načina privređivanja, sa ciljem da pokažemo kako vladajući ekonomski principi utiču na harmoniju ekosistema. Sprovedenim istraživanjem dolazimo do zaključka da je primirje i pomirenje ekologije i ekonomije ostvarivo i nužno kroz pojedine ustupke potonje.

Ključne reči: Tržišno privređivanje, ekologija, ekonomija, kapitalizam, životna sredina