УДК 004.738.5:339
Библид: 1451-3188, 20 (2021)
Vol. 20, No 75, стр. 145-156
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.9

Stručni rad
Примљено: 12 Feb 2021
Прихваћено: 07 Apr 2021

УРЕДБА (ЕУ) 910/2014 О ЕЛЕКТРОНСКОЈ ИДЕНТИФИКАЦИЈИ И УСЛУГАМА ОД ПОВЕРЕЊА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ ТРАНСАКЦИЈЕ

VUKOTIĆ Jasmina (Prof dr Jasmina Vukotić, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije ITS, Beograd – Zemun, Cara Dušana 34), jasmina1vukotic@gmail.com

У савременом свету, где су информационе технологије и електронско пословање незаобилазни, настала је потреба да се ово питање и правно регулише. Правни оквири су већ постављени Директивом 1999/93/ЕZ и другим актима донетим у овој области, али развој електронског пословања намеће стално прилагођавање новим потребама. Како би се повећало поверење корисника и ефикасност услуга које се пружају у оквиру електронског пословања, било је неопходно проширити постојећи правни оквир и детаљније регулисати услуге од поверења, као и електронску идентификацију. У раду се анализира Уредба (ЕУ) 910/2014 о електронској идентификацији и услугама од поверења за електронске трансакције. У Републици Србији је по угледу на ову Уредбу 2017. године донет Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, те анализа Уредбе има за циљ и боље разумевање одредаба овог закона који је већ три године у примени.

Кључне речи: електронска идентификација, услуге од поверења, електронски потпис, електронски печат, електронски временски жиг, електронска достава, електронски документ