UDK 004.738.5:339
Biblid: 1451-3188, 20 (2021)
Vol. 20, No 75, str. 145-156
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.9

Stručni rad
Primljeno: 12 Feb 2021
Prihvaćeno: 07 Apr 2021

UREDBA (EU) 910/2014 O ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA ZA ELEKTRONSKE TRANSAKCIJE

VUKOTIĆ Jasmina (Prof dr Jasmina Vukotić, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije ITS, Beograd – Zemun, Cara Dušana 34), jasmina1vukotic@gmail.com

U savremenom svetu, gde su informacione tehnologije i elektronsko poslovanje nezaobilazni, nastala je potreba da se ovo pitanje i pravno reguliše. Pravni okviri su već postavljeni Direktivom 1999/93/EZ i drugim aktima donetim u ovoj oblasti, ali razvoj elektronskog poslovanja nameće stalno prilagođavanje novim potrebama. Kako bi se povećalo poverenje korisnika i efikasnost usluga koje se pružaju u okviru elektronskog poslovanja, bilo je neophodno proširiti postojeći pravni okvir i detaljnije regulisati usluge od poverenja, kao i elektronsku identifikaciju. U radu se analizira Uredba (EU) 910/2014 o elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja za elektronske transakcije. U Republici Srbiji je po ugledu na ovu Uredbu 2017. godine donet Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, te analiza Uredbe ima za cilj i bolje razumevanje odredaba ovog zakona koji je već tri godine u primeni.

Ključne reči: elektronska identifikacija, usluge od poverenja, elektronski potpis, elektronski pečat, elektronski vremenski žig, elektronska dostava, elektronski dokument