УДК 341.225.5 (4-672EU)
Библид: 1451-3188, 19 (2020)
Vol. 19, No 73-74, стр. 141-152
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2020.19.73_74.4

Stručni rad
Примљено: 26 Jan 2020
Прихваћено: 08 Oct 2020

ПРАВИЛА И СТАНДАРДИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПУТНИЧКИХ БРОДОВА

BJELICA VLAJIĆ Iris (Prof. dr Iris Bjelica Vlajić je predavač pravne grupe predmeta u Visokoj brodarskoj školi akademskih studija, Beograd), iris_bjelica_vlajic@yahoo.com

Коришћење поморских пловних путева за транспорт људи и робе је у сталном порасту. Упркос развоју технике, коришћењу нових материјала и повећању габарита бродова, губитак људских живота на мору је и даље велики. Разлог за то лежи у непоштовању основних правила везаних за капацитет брода или његове техничке могућности. Глобалне и регионалне организације улажу напор да донесу и усагласе различите стандарде којим би се повећала безбедност путника и чланова посаде. Правила се крећу од побољшања услова за живот и рад на броду, изједначавања и признавања сведочанстава о образовању и оспособљености посаде, усвајања детаљних техничких правила везаних за изградњу, преправке и опремање бродова, али и категоризације бродова како би им се ограничило кретање на морске појасеве према конструкцијским могућностима које имају. Поједине чланице Европске уније захваљујући географским специфичностима имају посебне потребе у погледу коришћења поморских путева. Органи Европске уније усвојили су одређени број законодавних аката, од којих је најновији Директива 2017/2108/ЕУ. Циљ је усаглашавање ЕУ законодавства са постојећим међународним стандардима, али и усаглашавање законодавстава држава чланица међусобно, као и уклањање нежељених негативних последица које су ранији акти произвели.

Кључне речи: ЕУ законодавство, путнички брод, међународни стандарди