Уређивачка политика

Европско законодавство је специјализовани научни часопис који се бави проучавањем права Европске уније, као и легислативним аспектима европских интеграција. У том смислу часопис покрива област друштвених наука, научну дисциплину међународно и европско право и међународне односе.

Издавач часописа је Институт за међународну политику и привреду из Београда.

Часопис излази у континуитету преко две деценије.

С обзиром на значај часописа за усаглашавање законодавства и правне праксе Републике Србије са законодавством и правном праксом Европске уније, прилози који обрађују поједине нормативне акте и праксу органа Европске уније треба да буду типског карактера.

Часопис, објављују необјављене оригиналне и прегледне научне радове једног или више аутора. Часопис може објављивати и стручне радове у којима се нуде искуства из емпиријског проучавања појединих правних и политиколошких области европских интеграција. Такође, часопис Европско законодавство повремено може објављивати и приказе књига и догађаја од ширег научноистраживачког значаја.

Радови се објављују на српском језику са апстрактима на српском и енглеском језику.

Радови се могу објавити и на језицима сродним српском језику. Радови достављени на језику национоналне мањине или етничке групе која живи у Републици Србији такође могу бити објављени уз обавезу аутора да доставе превод рада на српски језик.

Сви приложени радови подлежу анонимним рецензијама.

Датум пријема рада, као и датум прихватања рада за објављивање евидентирају се на почетку текста. Часопис излази у континуитету тромесечно, четири пута годишње у четири свеске или три пута годишње (као двоброј и две одвојене свеске).

Дигиталне копије свезака часописа архивирају се у дигиталном репозиторијуму Института за међународну политику и привреду. Дигитални и штампани примерци часописа достављају се и репозиторијуму Народне библиотеке Србије у складу са позитивним прописима.

Европско законодавство се индексира у домаћим и страним електронским базама научних часописа (као што је Central and Eastern European Online Library).