ОБАВЕЗЕ УРЕДНИКА, УРЕЂИВАЧКОГ И ИЗДАВАЧКОГ ОДБОРА

Уредништво часописа представљају главни и одговорни уредник и његов заменик. Стручну и професионалну помоћ уредништву у доношењу одлука о објављивању радова у часопису пружа Уређивачки одбор.

Административно-техничку помоћ уредништву пружа секретар часописа који води регистар приспелих радова, као и друге евиденције и архиве везане за рецензирање и објављивање радова.

Главни и одговорни уредник доноси коначну одлуку о томе који ће се радови објавити и у којој категоризацији. Приликом доношења одлуке главни и одговорни уредник може сазвати састанак Уређивачког одбора или се може непосредно консултовати са појединим члановима Уређивачког одбора који су стручнији у одређеној области истраживања, руководећи се притом принципима научноистраживачке ефикасности, као и правилима уређивачке политике.

Приликом доношења одлуке који ће се радови објавити у часопису, чланови Уређивачког одбора заједно са главним и одговорним уредником и његовим замеником морају водити рачуна о законским прописима који се односе на клевету, кршења ауторских права и плагирање.

Главни и одговорни уредник задржава дискреционо право да примљене радове процени и одбије без рецензирања, уколико утврди да не одговарају садржинским и формалним стандардима писања научноистраживачког рада и тематским захтевима уређивачке политике.

Радови који не задовољавају техничке стандарде прописане Упутством за ауторе, чак и у случају да је садржај коректан, биће враћени ауторима на усклађивање. Главни и одговорни уредник задржава право да одбије радове са више од три коаутора ако нађе да није могуће утврдити појединачни допринос.

Главни и одговорни уредник или заменик главног и одговорног уредника блавовремено обавештавају ауторе о томе да ли је њихов текст прихваћен за објављивање. Главни и одговорни уредник, његов заменик, секретар и чланови Уређивачког одбора не смеју бити у било каквом сукобу интереса у вези са прилозима које разматрају. Сви достављени радови и рецензије се чувају и не смеју се користи за стицање личне користи.

Главни и одроворни уредник и његов заменик, секретар и чланови Уређивачког одбора дужни су да предузму све разумне мере како би идентитет рецензената остао непознат ауторима пре, током и након поступка рецензије.

Издавачки савет је саветодавно тело сачињено од реномираних стручњака из научне области којом се часопис бави. Својим великим знањем и искуством, чланови Издавачког савета треба да дају активан допринос повећању угледа часописа у земљи и свету.

Задаци чланова Савета обухватају различитве видове стручне помоћи и подршке развоју часописа, те подизања његове научне референтности. Издавачки савет заједно са главним и одговорним уредником може координирати активности на промоцији часописа у земљи и свету. Такође, Издавачки савет може подстицати теоријска и емпиријска истраживања права Европске уније, као и легислативних и политичких аспеката европских интеграција. Поред тога, Издавачки савет може подстицати укључивање реномираних научника и истраживача у Уређивачки одбор, као и у ауторске и рецензентске активности часописа.