УДК 174-057.34(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 20 (2021)
Vol. 20, No 76, стр. 69-80
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.76.5

Оригинални научни рад
Примљено: 31 Oct 2021
Прихваћено: 08 Nov 2021

КОДЕКС ДОБРОГ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОНАШАЊА ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ У ЊИХОВИМ ОДНОСИМА СА ЈАВНОШЋУ

ĐURIĆ DŽAKIĆ Manja (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjaluci), manja.djuric@fpn.unibl.org

Рад службеника у институцијама Европске уније треба да буде у складу са њеним примарним и секундарним законодавством. Међутим, законитост у раду је само један аспект понашања службеника. Остали аспекти су понашање према запосленима, странкама и медијима, односно јавности. Да би све компоненте понашања службеника биле обухваћене постоји могућност да се донесе Кодекс понашања. Циљ овог рада је упознавање са Кодексом понашања службеника Европске комисије у њиховим односима са јавношћу (Кодекс). У раду се полази од хипотезе да је Кодекс одлично средство за конкретизацију права на добру управу и подизање квалитета рада службеника Европске комисије. Резултати до којих се дошло у овом раду указују да је Европска комисија кроз Кодекс настојала да утиче на понашање својих службеника према странкама и медијима, да обезбједи заштиту података и омогући кориштење жалбе у случају непоштовања одредби Кодекса

Кључне речи: кодекс понашања службеника ЕУ, Европска комисија, однос према јавности, добра управа