UDK 174-057.34(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 20 (2021)
Vol. 20, No 76, str. 69-80
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.76.5

Originalni naučni rad
Primljeno: 31 Oct 2021
Prihvaćeno: 08 Nov 2021

KODEKS DOBROG ADMINISTRATIVNOG PONAŠANJA ZA SLUŽBENIKE EVROPSKE KOMISIJE U NJIHOVIM ODNOSIMA SA JAVNOŠĆU

ĐURIĆ DŽAKIĆ Manja (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjaluci), manja.djuric@fpn.unibl.org

Rad službenika u institucijama Evropske unije treba da bude u skladu sa njenim primarnim i sekundarnim zakonodavstvom. Međutim, zakonitost u radu je samo jedan aspekt ponašanja službenika. Ostali aspekti su ponašanje prema zaposlenima, strankama i medijima, odnosno javnosti. Da bi sve komponente ponašanja službenika bile obuhvaćene postoji mogućnost da se donese Kodeks ponašanja. Cilj ovog rada je upoznavanje sa Kodeksom ponašanja službenika Evropske komisije u njihovim odnosima sa javnošću (Kodeks). U radu se polazi od hipoteze da je Kodeks odlično sredstvo za konkretizaciju prava na dobru upravu i podizanje kvaliteta rada službenika Evropske komisije. Rezultati do kojih se došlo u ovom radu ukazuju da je Evropska komisija kroz Kodeks nastojala da utiče na ponašanje svojih službenika prema strankama i medijima, da obezbjedi zaštitu podataka i omogući korištenje žalbe u slučaju nepoštovanja odredbi Kodeksa

Ključne reči: kodeks ponašanja službenika EU, Evropska komisija, odnos prema javnosti, dobra uprava