УДК 343.263:578.834(4-672EU)\"2020\"
Библид: 1451-3188, 20 (2021)
Vol. 20, No 75, стр. 107-126
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.7

Оригинални научни рад
Примљено: 17 Jan 2021
Прихваћено: 10 May 2021

СЛОБОДА КРЕТАЊА ЉУДИ ЗА ВРИЈЕМЕ „ПРВОГ ТАЛАСА” ПАНДЕМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ КОРОНА У ДРЖАВАМА ЧЛАНИЦАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

MILOŠEVIĆ Marija S. (Autorka je doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zaposlena u Sekretarijatu Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, Podgorica), marija.milosevic@skupstina.me

Предмет истраживања је степен ограничења појединих људских права у циљу заштите здравља људи и њихова оправданост. Рад се фокусира на испитивање степена ограничења слободе кретања људи у периоду од марта до јуна 2020. године. Без обзира на изванредност ситуације, ограничења људских права морају испуњавати услове законитости, пропорционалности и неопходности у демократском друштву. Са друге стране, могућност дерогације права користи се искључиво током ванредних стања, и у најнужнијој мјери коју таква ситуација изискује. Аутор испитује услове ограничења, са аспекта корелације начела на којима се заснива концепт људских права, прије свега начела ограничења и начела забране злоупотребе људских права, као и одступања од људских права у смислу посебног вида ограничења. Степен слободе кретања људи током актуелне пандемије испитујемо даље у односу на спровођење рестриктивних мјера у државама чланицама Европске уније, и мјеримо оправданост таквих мјера али и легитимност самог циља који се огледа у заштити јавног здравља.

Кључне речи: вирус корона, заштита људских права, слобода кретања, Европска унија, заштита људских права, ограничења слобода, ограничавајуће мјере