UDK 343.263:578.834(4-672EU)\"2020\"
Biblid: 1451-3188, 20 (2021)
Vol. 20, No 75, str. 107-126
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.7

Originalni naučni rad
Primljeno: 17 Jan 2021
Prihvaćeno: 10 May 2021

SLOBODA KRETANJA LJUDI ZA VRIJEME „PRVOG TALASA” PANDEMIJE IZAZVANE VIRUSOM KORONA U DRŽAVAMA ČLANICAMA EVROPSKE UNIJE

MILOŠEVIĆ Marija S. (Autorka je doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zaposlena u Sekretarijatu Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, Podgorica), marija.milosevic@skupstina.me

Predmet istraživanja je stepen ograničenja pojedinih ljudskih prava u cilju zaštite zdravlja ljudi i njihova opravdanost. Rad se fokusira na ispitivanje stepena ograničenja slobode kretanja ljudi u periodu od marta do juna 2020. godine. Bez obzira na izvanrednost situacije, ograničenja ljudskih prava moraju ispunjavati uslove zakonitosti, proporcionalnosti i neophodnosti u demokratskom društvu. Sa druge strane, mogućnost derogacije prava koristi se isključivo tokom vanrednih stanja, i u najnužnijoj mjeri koju takva situacija iziskuje. Autor ispituje uslove ograničenja, sa aspekta korelacije načela na kojima se zasniva koncept ljudskih prava, prije svega načela ograničenja i načela zabrane zloupotrebe ljudskih prava, kao i odstupanja od ljudskih prava u smislu posebnog vida ograničenja. Stepen slobode kretanja ljudi tokom aktuelne pandemije ispitujemo dalje u odnosu na sprovođenje restriktivnih mjera u državama članicama Evropske unije, i mjerimo opravdanost takvih mjera ali i legitimnost samog cilja koji se ogleda u zaštiti javnog zdravlja.

Ključne reči: virus korona, zaštita ljudskih prava, sloboda kretanja, Evropska unija, zaštita ljudskih prava, ograničenja sloboda, ograničavajuće mjere