УДК 316.774:34(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 20 (2021)
Vol. 20, No 75, стр. 43-52
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.3

Оригинални научни рад
Примљено: 26 Nov 2020
Прихваћено: 11 Jan 2021

ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ПЛАТФОРМИ ЗА РАЗМЕНУ ВИДЕО САДРЖАЈА У РЕВИДИРАНОЈ ДИРЕКТИВИ О АУДИОВИЗУЕЛНИМ МЕДИЈСКИМ УСЛУГАМА

SIMOVIĆ Saša (Saša Simović, Viši pravni savetnik, Regulatorno telo za elektronske medije), sasa.simovic@rem.rs

Усвајањем измена и допуна Директиве о аудиовизуелним медијским услугама, Европска унија је проширила појам аудиовизуелних медијских услуга на платформе за размену видео садржаја. Нови приступ значи и нове обавезе за државе чланице, али и одговор Европске уније на све већи утицај интернета као медија. Овај чланак даје преглед новина у Директиви, са посебним освртом на кључни део – а то су платформе за размену видео садржаја. У раду су представљени и потенцијални изазови и решења у спровођењу нових мера, како за државе чланице Европске уније тако и за Републику Србију.

Кључне речи: Директива о аудиовизуелним медијским услугама, платформе за размену видео садржаја, Европска унија, медији