UDK 316.774:34(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 20 (2021)
Vol. 20, No 75, str. 43-52
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2021.20.75.3

Originalni naučni rad
Primljeno: 26 Nov 2020
Prihvaćeno: 11 Jan 2021

PRAVNO REGULISANJE PLATFORMI ZA RAZMENU VIDEO SADRŽAJA U REVIDIRANOJ DIREKTIVI O AUDIOVIZUELNIM MEDIJSKIM USLUGAMA

SIMOVIĆ Saša (Saša Simović, Viši pravni savetnik, Regulatorno telo za elektronske medije), sasa.simovic@rem.rs

Usvajanjem izmena i dopuna Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama, Evropska unija je proširila pojam audiovizuelnih medijskih usluga na platforme za razmenu video sadržaja. Novi pristup znači i nove obaveze za države članice, ali i odgovor Evropske unije na sve veći uticaj interneta kao medija. Ovaj članak daje pregled novina u Direktivi, sa posebnim osvrtom na ključni deo – a to su platforme za razmenu video sadržaja. U radu su predstavljeni i potencijalni izazovi i rešenja u sprovođenju novih mera, kako za države članice Evropske unije tako i za Republiku Srbiju.

Ključne reči: Direktiva o audiovizuelnim medijskim uslugama, platforme za razmenu video sadržaja, Evropska unija, mediji