УДК 341.217(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 19 (2020)
Vol. 19, No 73-74, стр. 119-139
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2020.19.73_74.8

Прегледни рад
Примљено: 04 Apr 2020
Прихваћено: 15 May 2020

ИСТРАЖНИ ОДБОРИ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА – КОРИСТАН ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЕ ПРИМЕНЕ КОМУНИТАРНОГ ПРАВА

ŽIVKOVIĆ Ninoslav (Master pravnik, doktorand iz međunarodnopravne uže naučne oblasti (oblast međunarodnog javnog prava) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu), ninoslavzivkovic7@gmail.com

Сходно националним законодавствима, у комунитарном праву такође постоји могућност формирања одбора у циљу спровођења истраге о конкретном питању. На тај начин се остварује традиционална парламентарна улога надзора над извршном влашћу. Истражна тела Европског парламента су рефлексија контролне функције и увећаних законодавних прерогатива овог органа. Иако је резултат њиховог деловања израда извештаја који је необавезне правне природе, значај ових тела је видљив како на институционалној равни (однос Европски парламент – Европска комисија), тако и у погледу подстицања легислативних промена у Европској унији. Циљ рада је демистификација специфичне области како би се употребом историјског и телеолошког тумачења, као и концептуалне анализе, истакла важна улога одбора у откривању бројних штетних утицаја по комунитарно право.

Кључне речи: Истражни одбор, комунитарно право, Европски парламент, Европска Комисија, Европска унија