УДК 341.174(4-672EU):321.7
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 66, стр. 9-21
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 15 Mar 2023
Прихваћено: 15 Mar 2023

ДЕМОКРАТСКИ ДЕФИЦИТ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Milošević Marija S. (Скупштина Црне Горе), marija.milosevic@skupstina.me

Рад је фокусиран на анализу демократског дефицита у Европској унији (ЕУ). За ову тему у академској литератури постоје различита објашњења. Поимање концепта „демократског дефицита“ јесте вишезначно, а предметна студија ограничена је на анализу његовог значења унутар Европске уније. Студија обухвата најпре анализу карактеристика функционисања система ЕУ, потом анализу међуинституционалних односа унутар Уније, као и опажања у вези комуникације европске администрације и европских грађана и њиховог учешћа у свакодневном животу ЕУ. Намјера аутора ове студије је да докаже могуће изворе демократског дефицита на нивоу Уније, кроз објашњења корелације која постоји између Европског парламента, као јединог тијела којег бирају непосредно грађани, и Европске комисије, која има значајну законодавну улогу и политичку моћ, иако није непосредно одговорна европским грађанима.

Кључне речи: демократски дефицит, Европски парламент, демос, саодлучивање, национални парламенти