УДК 314.7:[339.923:061.1EU
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 66, стр. 248-262
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ЕКОНОМСКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ МИГРАЦИЈА У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

Milosavljević Zoran (Институт за политичке студије, Београд), bigz40@hotmail.com

Предметна анализа концентрисана је на истраживање фактора који утичу на процес миграција, које су велики проблем савремене спољне и безбедносне политике Европске уније (ЕУ). У раду се прво пружају одговарајућа теоријска образложења економских имиграција од Другог светског рата наовамо, као и постојања емпиријске везе између економских чинилаца и имиграционих политика држава чланица ЕУ. Поменутим приступом остварује се циљ истраживања, који исходи из сазнања о утицају одређених економских показатеља на приступе решавању савремене мигрантске кризе. Резултати истраживања потврђују постојање везе између економских чинилаца и миграторних кретања. Узимајући у обзир учесталост економских фактора и економских мотивационих импулзија у миграторним кретањима, кроз примену метода посматрања, анализе садржаја, упоредног и статистичког метода, аутор је успео да укаже на најзначајније чиниоце миграторних кретања ка државама чланицама ЕУ.

Кључне речи: миграције, имигранти, економија, друштво, Европска унија