UDK 314.7:[339.923:061.1EU
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 66, str. 248-262
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

EKONOMSKE DETERMINANTE MIGRACIJA U EVROPSKU UNIJU

Milosavljević Zoran (Институт за политичке студије, Београд), bigz40@hotmail.com

Predmetna analiza koncentrisana je na istraživanje faktora koji utiču na proces migracija, koje su veliki problem savremene spoljne i bezbednosne politike Evropske unije (EU). U radu se prvo pružaju odgovarajuća teorijska obrazloženja ekonomskih imigracija od Drugog svetskog rata naovamo, kao i postojanja empirijske veze između ekonomskih činilaca i imigracionih politika država članica EU. Pomenutim pristupom ostvaruje se cilj istraživanja, koji ishodi iz saznanja o uticaju određenih ekonomskih pokazatelja na pristupe rešavanju savremene migrantske krize. Rezultati istraživanja potvrđuju postojanje veze između ekonomskih činilaca i migratornih kretanja. Uzimajući u obzir učestalost ekonomskih faktora i ekonomskih motivacionih impulzija u migratornim kretanjima, kroz primenu metoda posmatranja, analize sadržaja, uporednog i statističkog metoda, autor je uspeo da ukaže na najznačajnije činioce migratornih kretanja ka državama članicama EU.

Ključne reči: migracije, imigranti, ekonomija, društvo, Evropska unija