УДК 004.6:347.2(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 65, стр. 125-136
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

БЕЗБЕДНОСТ МРЕЖЕ И ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Uzelac Ozren (Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици), o3peh_y@yahoo.com

Дигиталне технологије пружају велике могућности у области управних процедура, привредних активности и потреба друштва, при чему се свакодневно појављују нове врсте производа и услуга информатичке делатности које не познају границе националних држава. С друге стране, безбедносни инциденти у вези са дигиталном технологијом су све већих размера, а њихова учесталост представља озбиљну претњу функционисању мрежних и информатичких система. Предмет анализе представљају правни акти Европске уније који се односе на регулацију безбедности мреже и информатичких система.

Кључне речи: безбедност, мреже, технологије, дигиталне услуге, информатички системи, стратегија, ризици