УДК 343.352:347.2(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 65, стр. 98-115
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У КОНТЕКСТУ ПРЕПОРУКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Nešković Slobodan (Универзитет Привредна Академија, ФИМЕК, Нови Сад), slobneskovic@gmail.com
Antonović Ratomir
Đelić Anastazija

Корупција данас представља један од глобалних социјалних феномена. У највећем броју земаља света, независно од степена њихове развијености, корупција је саставни део друштвених система и један од најактуелнијих проблема. Европска унија као супранационална организација са значајним уделом политичке моћи у свету у континуитету се залаже за сузбијање корупције. Она, у ствари, настоји да прошири унификовани приступ у решавању проблема корупције на глобалном плану, што малим земљама и земљама у развоју које имају висок степен корупције посебно погодује. Изградња јаких институција у борби против корупције, као и јасних и строгих законских норми, један је од првих корака на овом путу.

Кључне речи: корупција, институције, мито, службени положај, кодекс, Европска унија, држава