UDK 343.352:347.2(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 65, str. 98-115
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

BORBA PROTIV KORUPCIJE U KONTEKSTU PREPORUKA EVROPSKE UNIJE

Nešković Slobodan (Универзитет Привредна Академија, ФИМЕК, Нови Сад), slobneskovic@gmail.com
Antonović Ratomir
Đelić Anastazija

Korupcija danas predstavlja jedan od globalnih socijalnih fenomena. U najvećem broju zemalja sveta, nezavisno od stepena njihove razvijenosti, korupcija je sastavni deo društvenih sistema i jedan od najaktuelnijih problema. Evropska unija kao supranacionalna organizacija sa značajnim udelom političke moći u svetu u kontinuitetu se zalaže za suzbijanje korupcije. Ona, u stvari, nastoji da proširi unifikovani pristup u rešavanju problema korupcije na globalnom planu, što malim zemljama i zemljama u razvoju koje imaju visok stepen korupcije posebno pogoduje. Izgradnja jakih institucija u borbi protiv korupcije, kao i jasnih i strogih zakonskih normi, jedan je od prvih koraka na ovom putu.

Ključne reči: korupcija, institucije, mito, službeni položaj, kodeks, Evropska unija, država