УДК 618.177-089.888.11:341.645(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 64, стр. 251-264
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 10 Mar 2023
Прихваћено: 10 Mar 2023

ПИТАЊЕ СУРОГАТ МАТЕРИНСТВА У ПРАКСИ СУДА ПРАВДЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Đukanović Anđela (Институт за међународну политику и привреду, Београд), andjela@diplomacy.bg.ac.rs

Сурогат материнство представља питање које већ дуже време изазива низ етичких дилема, а пре свега у вези могућности експлоатације сурогат мајки. Данас је посебно актуелно у светлу напретка репродуктивних технологија, као и репродуктивног туризма. ЕУ право не регулише питање сурогат материнства, оно припада сфери посебно осетљивих питања. Из овог разлога су посебно занимљива два случаја из праксе Суда правде ЕУ који показују како питање сурогат материнства може искрснути на посредан начин, тј. кроз прописе који не регулишу директно ово питање. Када је реч о поменута два случаја може се приметити да Суд правде ЕУ у принципу није прекорачио своје надлежности. Tреба имати у виду да након закључивања споразума о сурогатству интереси и права рођене деце могу бити заиста погођени, пре свега у светлу репродуктивног туризма. Међутим, постизање било каквог консензуса у овој области је тренутно готово немогуће.

Кључне речи: Европска унија, сурогат материнство, Суд правде ЕУ, репродуктивни туризам, људска права, Европски суд за људска права