UDK 618.177-089.888.11:341.645(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 64, str. 251-264
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 10 Mar 2023
Prihvaćeno: 10 Mar 2023

PITANjE SUROGAT MATERINSTVA U PRAKSI SUDA PRAVDE EVROPSKE UNIJE

Đukanović Anđela (Институт за међународну политику и привреду, Београд), andjela@diplomacy.bg.ac.rs

Surogat materinstvo predstavlja pitanje koje već duže vreme izaziva niz etičkih dilema, a pre svega u vezi mogućnosti eksploatacije surogat majki. Danas je posebno aktuelno u svetlu napretka reproduktivnih tehnologija, kao i reproduktivnog turizma. EU pravo ne reguliše pitanje surogat materinstva, ono pripada sferi posebno osetljivih pitanja. Iz ovog razloga su posebno zanimljiva dva slučaja iz prakse Suda pravde EU koji pokazuju kako pitanje surogat materinstva može iskrsnuti na posredan način, tj. kroz propise koji ne regulišu direktno ovo pitanje. Kada je reč o pomenuta dva slučaja može se primetiti da Sud pravde EU u principu nije prekoračio svoje nadležnosti. Treba imati u vidu da nakon zaključivanja sporazuma o surogatstvu interesi i prava rođene dece mogu biti zaista pogođeni, pre svega u svetlu reproduktivnog turizma. Međutim, postizanje bilo kakvog konsenzusa u ovoj oblasti je trenutno gotovo nemoguće.

Ključne reči: Evropska unija, surogat materinstvo, Sud pravde EU, reproduktivni turizam, ljudska prava, Evropski sud za ljudska prava