УДК 364.4:316.334.55/,56(497.11:4-672EU)
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 64, стр. 189-206
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ЗАШТИТА РАЊИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА И СТАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У СРБИЈИ У ОДНОСУ НА ЕВРОПСКУ УНИЈУ

Ćirić Maja (Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Универзитет Привредна академија у Новом Саду), majaciric79@yahoo.com
Matijašević-Obradović Jelena

Предмет рада представља утврђивање начина на који грађани Србије перципирају легислативни оквир којим се штите права рањивих друштвених група у Србији у односу на Европску унију. Циљ рада јесте утврђивање разлика у мишљењима и ставовима грађана о легислативном оквиру и његовој примени у Србији, у односу на Европску унију, који зависе од степена и врсте образовања. Осим тога, циљ рада јесте и утврђивање чињеница на који начин се грађани информишу о положају и заштити рањивих друштвених група како би се могао извести закључак о узроцима за изношење конкретних мишљења и ставова. Имајући у виду значај развоја социјалног предузетништва за решавање проблема рањивих друштвених група, аутори су у раду анализирали легислативни оквир којим је регулисана ова област. На основу спроведеног истраживања применом анкете на узорку од 150 испитаника, као и кроз анализу националног легислативног оквира и Стратегије Европа 2020 у области социјалне кохезије, аутори су дошли до сазнања о постојећем стању у Србији у односу на стање које постоји у Европској унији. У том смислу аутори су дали и одређене препоруке за унапређење социјалног предузетништва.

Кључне речи: Рањиве друштвене групе, социјално предузетништво, национална легислатива, Стратегија Европа 2020