UDK 364.4:316.334.55/,56(497.11:4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 64, str. 189-206
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

ZAŠTITA RANjIVIH DRUŠTVENIH GRUPA I STANjE SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI U ODNOSU NA EVROPSKU UNIJU

Ćirić Maja (Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Универзитет Привредна академија у Новом Саду), majaciric79@yahoo.com
Matijašević-Obradović Jelena

Predmet rada predstavlja utvrđivanje načina na koji građani Srbije percipiraju legislativni okvir kojim se štite prava ranjivih društvenih grupa u Srbiji u odnosu na Evropsku uniju. Cilj rada jeste utvrđivanje razlika u mišljenjima i stavovima građana o legislativnom okviru i njegovoj primeni u Srbiji, u odnosu na Evropsku uniju, koji zavise od stepena i vrste obrazovanja. Osim toga, cilj rada jeste i utvrđivanje činjenica na koji način se građani informišu o položaju i zaštiti ranjivih društvenih grupa kako bi se mogao izvesti zaključak o uzrocima za iznošenje konkretnih mišljenja i stavova. Imajući u vidu značaj razvoja socijalnog preduzetništva za rešavanje problema ranjivih društvenih grupa, autori su u radu analizirali legislativni okvir kojim je regulisana ova oblast. Na osnovu sprovedenog istraživanja primenom ankete na uzorku od 150 ispitanika, kao i kroz analizu nacionalnog legislativnog okvira i Strategije Evropa 2020 u oblasti socijalne kohezije, autori su došli do saznanja o postojećem stanju u Srbiji u odnosu na stanje koje postoji u Evropskoj uniji. U tom smislu autori su dali i određene preporuke za unapređenje socijalnog preduzetništva.

Ključne reči: Ranjive društvene grupe, socijalno preduzetništvo, nacionalna legislativa, Strategija Evropa 2020