Поступак рецензије

Примљени радови подлежу рецензији. Циљ рецензије је да главном и одговорном уреднику и Уређивачком одбору помогне у доношењу одлуке који рад треба прихватити.

Рецензије су двоструко анонимне – идентитет аутора је непознат рецензентима и обрнуто. Идентитет рецензената остаје непознат ауторима и обрнуто пре, током и након поступка рецензије.

Рецензентима не би требало да буде познат идентитет других рецензената. Ако одлуке рецензената нису исте, главни и одговорни уредник или његов заменик могу да траже мишљење и других рецензената.

Избор, рок и начин рецензирања спада у дискрециона права главног и одговорног уредника и његовог заменика. Рецензенти би требало да буду компетентне личности у областима за које се даје рецензија. Рецензенти треба да се придржавају етичког кодекса.

У рецензији, рецензенти би требало да одговоре на кључна питања везана за достављене радове. Њихово мишљење са закључком о подобности објављивања рада чини саставни део рецензентског обрасца.

Рецензије се не смеју користити за стицање личне користи.

У случају да аутори имају озбиљне и основане замерке на рачун рецензије, главни и одговорни уредник и његов заменик ће проверити да ли је рецензија објективна и да ли задовољава академске стандарде. Ако се појави сумња у објективност или квалитет рецензије, они ће тражити мишљење других рецензената.