Обавезе рецензената

Рецензенти су дужни да стручно, аргументовано, непристрасно и у задатим роковима доставе главном и одговорном уреднику или његовом заменику оцену научне вредности рукописа.

Рецензенти евалуирају радове у односу на усклађеност теме рада са профилом часописа, релевантност истраживане области и примењених метода, оригиналност и научну релевантност података изнесених у рукопису, стил научног излагања и опремљеност текста научним апаратом.

Рецензент који има основане сумње или сазнања о кршењу етичких стандарда од стране аутора дужан је да о томе обавести главног и одговорног уредника или његовог заменика. Рецензент треба да препозна важне објављене радове које аутори нису цитирали. Он треба да упозори главног и одговорног уредника или његовог заменика на битне сличности и подударности између рукописа који се разматра и било којег другог објављеног рада или рукописа који је у поступку рецензије у неком другом часопису, ако о томе има лична сазнања. Ако има сазнања да је исти рукопис разматра у више часописа у исто време, рецензент је дужан да о томе обавести главног и одговорног уредника или његовог заменика.

Рецензент не сме да буде у сукобу интереса са ауторима или финансијером истраживања. Уколико постоји сукоб интереса, рецензент је дужан да о томе моментално обавести главног и одговорног уредника или његовог заменика.

Рецензент који себе сматра некомпетентним за тему или област којом се рад бави дужан је да о томе обавести главног и одговорног уредника или његовог заменика.

Рецензија мора бити објективна. Суд рецензената мора бити јасан и поткрепљен аргументима.

Рукописи који су послати рецензенту сматрају се поверљивим документима. Рецензенти не смеју да користе необјављен материјал из предатих радова за своја истраживања без изричите писане дозволе аутора, а информације и идеје изнесене у предатим радовима морају се чувати као поверљиве и не смеју се користити за стицање личне користи.