УДК 341.7/.8:341.67
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 79, стр. 23-44
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.2

Оригинални научни рад
Примљено: 13 Jun 2022
Прихваћено: 07 Jul 2022

ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈСКОГ РАЗВОЈА ЕВРОПСКЕ КОДИФИКАЦИЈЕ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА

РАЈИЋ Миона (Правни факултет Универзитета Унион у Београду), miona_rajic@yahoo.com

Ауторка у раду испитује значај и историјску креацију великих европских кодификација грђанског права, које су својим примерима утицале на развој грађанскоправних система у многим држава света. Користећи се правном методологијом, посебно историјским, догматским, нормативним и компаративним методима, ауторка је настојала да пружи адекватна објашњења различитих теоријских и практичних приступа у развоју и кодификацији европског грађанског права како би осветлила функционалне односе између грађанскоправних система европских држава који су интегрални делови једне Европске грађанске кодификације „у настајању”. Оваквим приступом, ауторка је успела да укаже и на односе који постоје између националних грађанскоправних система и права Европске уније (EУ), за које важи инхерентно начело примата правних тековина (Acquis Communautaire). Настојећи да кристализује правне приступе и концепте усвојене у различитим државама чланицама ЕУ, ауторка је пружила смислена објашњења о позицији Српског грађанског законика (СЗГ) у односу на грађанскоправне системе неких европских држава.

Кључне речи: Приватнo право, Грађанска кодификација, Европска кодификација, СГЗ