УДК 341.645(4) 341.231.14(4)
Библид: 1451-3188, 19 (2020)
Vol. 19, No 72, стр. 51-79
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 09 Feb 2020
Прихваћено: 02 May 2020

ПРАВО НА НЕЗАВИСАН И НЕПРИСТРАСАН СУД У ГРАЂАНСКОМ ПОСТУПКУ У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

NOVAKOVIĆ Milica (Autorka je student prve godine doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu), milica.novakovic@mids.ch

Члан 6 Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) штити право на правично суђење, које обухвата и право на независан и непристрасан суд. Ова гаранција права на правично суђење је садржана у свим међународним документима која штите људска права, а у домаћем правном поретку је једна од основних уставних гаранција и налази се инкорпорирана у процесним законима. У уводном делу овог рада изложене су опште карактеристике члана 6 Европске конвенције, као и права на независан и непристрасан суд, како би у преостала три дела били појединачно анализирани појам суда, независности и непристрасности. Основ овог рада чини јуриспруденција Европског суда за људска права (у даљем тексту: Европски суд) у грађанским поступцима, као и одлуке Уставног суда у истој области. Анализом јуриспруденције Европског суда закључује се да поред аутономног појма ‘суда’, Европски суд уважава уставно начело поделе власти и независности правосуђа када испитује независност домаћих судова, док приликом испитивања непристрасности уважава и специфичности случаја у питању, и материјалног права који се жели заштитити. Анализа праксе Уставног суда указује на то да су стандарди Европског суда, у вези са овим процесним гаранцијама, успешно примењени и у домаћој пракси. Ипак, закључује се да иако решења усвојена у домаћем парничном поступку у суштини омогућавају судијама да учествују у различитим грађанским поступцима који су између истих странака, или у вези са повезаним материјалноправним питањима, пракса Европског и Уставног суда ипак упућује на то да је најбоље решење да судије у највећој могућој мери ограниче своје учешће у грађанским поступцима у којима постоји ризик од сумње у њихову непристрасност како не би била нарушена правичност поступка.

Кључне речи: Европски суд за људска права, независност и непристрасност суда, право на правично суђење