УДК 614.8(492)
Библид: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, стр. 237-245
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 01 May 2019
Прихваћено: 15 May 2019

ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСНИМ РЕГИОНИМА У ХОЛАНДИЈИ

JAZIĆ dr Aleksandar (Институт за међународну политику и привреду, Београд), jazic@diplomacy.bg.ac.rs

Холандија је законским нормама уредила деловање у ванредним ситуацијама у виду безбедносних региона. Формирање безбедносних региона односи се, искључиво, на деловање релевантних субјеката у ванредним ситуацијама на некој територији. Безбедносни региони представљају неку врсту организације чији су чланови, поред јединица локалне самоуправе, субјекти чија је примарна активност деловање у ванредним ситуацијама. Главни учесници безбедносних региона у Холандији су представници локалне самоуправе. Безбедносни региони не угрожавају систем локалне самоуправе у Холандији, већ се са тим системом преклапају и покривају другу сферу. Систем локалне самоуправе у Холандији и безбедносни региони покривају другачије области функционисања државе. Ова два система спајају се кроз јединице локалне самоуправе и њихове надлежности. Укључивањем јединица локалне самоуправе у безбедносне регионе утиче се на обликовање ових региона, у складу са потребама на некој територији. Тиме се истовремено врши подела посла међу релевантним субјектима у складу са њиховим капацитетима, а у циљу веће ефикасности. Носиоци активности у области безбедности у овим регионима су хитне службе, односно ватрогасноспасилачке јединице, полиција и служба хитне помоћи.

Кључне речи: ванредне ситуације, кризе, катастрофе, елементарне непогоде, Холандија, локална самоуправа, општине, региони, хитне службе, ватрогасноспасилачке јединице