УДК 658.114.4+347.72(4)(497.11)
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 66, стр. 234-247
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА У ДОМАЋЕМ И ЕВРОПСКОМ ПРАВУ

Vesić Dobrica (Виши научни сарадник, Институт за међународну политику и привреду, Београд),
Živković Dragan

Усклађивањем домаћег законодавства са правом Европске уније стварају су услови за конкурентност и једнак третман домаћих привредних друштава на европском тржишту. Хармонизација домаћег привредног права са правом Европске уније у вези је са преговарачким Поглављем 9, које Република Србија треба да испуни у процесу приступања Европској унији. У области правног оквира, који се односи на пословање привредних друштава, неопходна су усаглашавања која се односе на унутрашња процедурална правила пословања скупштине акционарског друштва. Та правила обухваћена су Пословником о раду скупштине акционара. Овај интерни правни акт нема статус оснивачког акта, што не значи да не мора бити у сагласности с њим. То је консеквенца правне хијерархије која постоји по основу Закона привредним друштвима. Аутори посвећују посебну пажњу анализи релевантних законских правила која се односе на Пословник о раду скупштине акционара, те у том смислу закључују да би било нужно додатно ускладити ова правила са решењима која постоје у упоредном праву, а која више одговарају комерцијалној природи овог облика привредног удруживања.

Кључне речи: Закон о привредним друштвима, Пословник о раду, Европска унија, скупштина, додатна плаћања, чланови, акционарска друштва