УДК 355.1(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 65, стр. 85-97
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ПРАВНИ ОКВИР КОЛЕКТИВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ОДБРАНЕ ЕУ – ПРЕТЊЕ И МОГУЋНОСТИ

Ranković Milan M. (Факултет политичких наука, Београд), rankovicmilan04@gmail.com

У овом раду аутор разматра могућности за формирање заједничке војне структуре Европске уније. Европа се у овом тренутку суочава са диверзификацијом претњи које долазе од миграција и тероризма подстакнутог повратком бораца из конфликтних подручја на тлo европских држава. Посебан фокус дат је одредбама Уговора из Лисабона које се тичу заједничке спољне и безбедносне политике ЕУ. Такође, као примарним извором информација за рад аутор је користио закључке Европског савета и других надлежних тела ЕУ. Јединство ЗСБП анализирано је кроз призму функционалних надлежности Високог представника ЕУ за спољну политику и безбедност. Методолошки, аутор се у анализи користио квалитативним и квантитативним техникама како би расправу о заједничкој војсци ЕУ сместио у дефинисан теоријски оквир. Основну хипотезу рада представља премиса по којој ће Европска унија и даље бити војно зависна од НАТО.

Кључне речи: безбедност, одбрана, ЗСБП, Европски Савет, Високи представник ЕУ за спољну политику и безбедност, Лисабонски Уговор, Република Србија, Западни Балкан, НАТО