УДК 339.727.22(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 65, стр. 71-84
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

САОПШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ О ПРИХВАТАЊУ ДИРЕКТНИХ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА УЗ ЗАШТИТУ ВИТАЛНИХ ИНТЕРЕСА

Dimitrijević Duško (Институт за међународну политику и привреду, Београд), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs

У међународном економском пословању, директне стране инвестиције представљају један од одлучујућих фактора за убрзани привредни раст, запошљавање и технолошки развој. Њихове предности Европска унија јасно препознаје и подстиче кроз предузимање мера које воде здравом привредном окружењу отвореном за страна улагања. На глобалном плану, Европска унија остаје доследна у ставу да економски односи треба да се темеље на међународно отвореној, одрживој и фер трговини. У новијем периоду постоји озбиљна забринутост Европске уније због непоштене трговинске праксе коју примењују стране земље и предузећа. Ово се нарочито односи на предузећа у државном власништву трећих земаља која врше стратешка припајања европских предузећа у кључним индустријским секторима. Стога је, Комисија Европске уније издала једно саопштење о мерама које треба предузети у циљу провере и контроле одређених страних директних страних инвестиција, а ради заштите сопствених трговинских интереса. Саопштење је приложено предлогу Уредбе о успостављању оквира за проверу страних директних инвестиција из трећих земаља с позивом на разлоге безбедности и јавног поретка.

Кључне речи: директне стране инвестиције, Европска унија, треће земље, безбедност, јавни поредак, контрола, витални интереси