УДК 342.739::341.231.14
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 65, стр. 180-194
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ПРАВО НА ИМОВИНУ КАО ЉУДСКО ПРАВО

Joksić Ivan (Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду), ijoksic@hotmail.rs
Radovanov Aleksandar (Универзитет Привредна академија у Новом Саду), profesorradovanov@gmail.com
Rajaković Vesna

Људска права припадају посебној категорији права чије извориште чини међународни правни инструментаријум. Њихова целовитост није могућа без постојања читаве лепезе конвенција, декларација, пактова, препорука, смерница и других прописа. У том погледу је изузетно запажено присуство европских правних инструмената у свим сегментима људских права. Уважавајући мишљење којим се потенцира једнакост свих људских права, као и факат да се њихово нормирање врши у широј лепези правних инструмената, није једноставно издвојити одређено људско право које можемо сматрати репрезентативним. Међутим, у временима када имовинска права све више добијају на значају, од посебне је важности осветлити подручје права на имовину као људског права друге генерације. Додатни мотив, који је циљано усмерио нашу пажњу на ово људско право, чини свеопшта економска криза узрокована својинском трансформацијом, преласком на либерални концепт економије, процес реституције и др. Свесни чињенице да наши национални правни оквири морају бити усклађени са међународним и европским правним инструментима, приступили смо темељнијем претресању свих важнијих аспеката права на имовину као људског права. С тим у вези апострофираћемо важност правилног разумевања имовине у међународној и националној правној номенклатури. У томе нам могу помоћи ставови и мишљења Европског суда за људска права у предметима због кршења имовинских права држава чији се грађани обраћају овом суду.

Кључне речи: међународни и европски правни инструменти, људска права, право на имовину, Европски суд за људска права