УДК 656.61
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 64, стр. 111-123
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ЕВРОПСКИ СИСТЕМ ЗА СИГУРНОСТ ПЛОВИДБE

Bjelica Vlajić Iris (Висока бродарска школа академских студија, Београд), iris_bjelica_vlajic@yahoo.com

Водни саобраћај, осим значаја за привредни развој одређене државе или регије, има и велики утицај на загађивање и уништавање човекове околине, оштећење имовине и губитак људских живота. Велике хаварије, које су се крајем претходног и почетком овог века догодиле поред европских обала, подстакле су ЕУ да почне да придаје већу пажњу питању безбедности водног саобраћаја. У овом раду направљен је осврт на најзначајнију легислативу ЕУ која регулише питање безбедности поморског и унутрашњег водног саобраћаја и обавезе у погледу образовања и обуке посаде како чланица и кандидата ЕУ, тако и трећих држава чији бродови упловљавају у европске луке или чији држављани плове на тим бродовима. Потреба заштите људских живота и човекове околине довела је до повезивања најзначајних организација на глобалном и регионалном нивоу, како би се онемогућиле поморске несреће и незгоде. Усклађени су прописи о сигурности пловидбе и услови за обављање пловидбе које су ове организације усвојиле. Такође, представљен је степен усклађености домаћег права са међународним стандардима.

Кључне речи: Поморство, сигурност, EMSA, инспекција