УДК 81’243:371(4)
Библид: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 64, стр. 207-223
ДОИ:

Изворни научни рад
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

ПОСТУЛАТИ EВРОПСКЕ ОБРАЗОВНЕ ЈЕЗИЧКЕ ПОЛИТИКЕ И НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Radojković Ilić Katarina (Правни факултет у Београду), katarina.radojkovic@ius.bg.ac.rs

У раду су представљени најзначајнији постулати европске образовне језичке политике: плурилингвизам, демократско грађанство, језичка разноврсност, интеркултурни дијалог и социјална кохезија. Анализирани су референтни акти Света Европе и институција Европске уније у којима су прокламовани најзначајнији циљеви ове политике и активности европских институција и у области наставе страних језика. Потом је учињен критички осврт на европску образовну језичку политику и њену примену у пракси и анализирана примена постулата европске образовне језичке политике у настави страних језика у Републици Србији.

Кључне речи: Европска образовна језичка политика, Савет Европе, Европска унија, плурилингвизам, настава страних језика