ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

 • Проф, др Маријана ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ, ванредни професор, Факултет техничких наука, Универзитета у Новом Саду, председавајућа
 • Prof. Andras INOTAI, Full professor, Institute of International Economics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
 • Prof. Philippe CLARET, Full professor, Faculty of Law and Political Science, University of Bordeaux, France
 • Prof. Joachim BECKER, Full professor, Institute for International Economics and Development, University of Economics and Business, Vienna, Austria
 • Prof. Igor PELLICCIARI, Full professor, University of Urbino, Urbino, Italy
 • Prof. Ekrem YAŞAR AKÇAY, Associate professor, Hakkari University, Hakkari, Turkey
 • Prof. Cheng WEIDONG, Full professor, Institute of European Studies of the Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, China
 • Dr. Arno TRÜLTZSCH, Research assistant, Institute for Global and European Studies, University of Leipzig, Germany
 • Dr. Nina MARKOVIĆ KHAZE, Assistant professor, Security Studies and Criminology, Macquarie University, Sydney, Australia
 • MSc. Lubov PANAYOTOVA, Lecturer, European Institute, University for National and World Economy, Sofia, Bulgaria
 • Прoф. др Taтjaнa JEВРEMOВИЋ-ПETРOВИЋ, редовни професор, Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду
 • Прoф. др Maja КOСTИЋ МАНДИЋ, редовни професор, Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa Црнe Гoрe, Пoдгoрицa, Црнa Гoрa
 • Прoф. др Блaгoje БAБИћ, редовни професор, Институт зa мeђунaрoдну пoлитику и приврeду, Бeoгрaд
 • Прoф. др Maja СTAНИВУКOВИЋ, редовни професор, Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa у нoвoм Сaду
 • Прoф. др Злaткo СTEФAНOВИЋ, редовни професор, Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa Униoн у Бeoгрaду
 • Прoф. др Слoбoдaн СAMAРЏИЋ, редовни професор, Фaкултeт пoлитичких нaукa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду
 • Проф. др Младен МИЛОШЕВИЋ, ванредни професор, Факултет безбедности, Београд
 • Прoф. др Гoрдaнa ИЛИћ-ГAСMИ, редовни професор, Институт зa упoрeднo прaвo, Бeoгрaд
 • Др Невен ЦВETИЋAНИН, виши научни сарадник, Институт друштвeних нaукa, Бeoгрaд