УДК 336.71:368.021.1
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 80, стр. 123-136
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.8

Изворни научни рад
Примљено: 26 Oct 2022
Прихваћено: 03 Nov 2022

БАНКОOСИГУРАЊЕ У КОМУНИТАРНОМ ПРАВУ

VOJVODIĆ MILJKOVIĆ Nevenka (Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd),
STOJKOVIĆ Milica (Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd), mstojkovic1@yahoo.com

У предметном раду разматра се питање банкоосигурања као кључног дистрибутивног канала услуга животног и неких услуга неживотног осигурања. Анализа се базира на стеченим искуствима и практичној примени банкоосигурања у развијеним земљама и земљама у развоју. Настанак банкоосигурања, према налазу ауторки, требало би посматрати пре свега кроз усаглашеност циљева осигуравача да смање продајне трошкове и повећају приходе, као и кроз циљеве банака да остваре додатне приходе и прошире асортиман банкарских услуга. Законодавство Републике Србије установљава нормативни оквир у којем осигуравајуће компаније имају могућност да своје производе пласирају путем банкоосигурања. Из аспекта комунитарног права, банкоосигурање представља уобичајену банкарску праксу. У том смислу, у раду се анализира пракса банкоосигурања која постоји на тржишту Европске уније. Закључци до којих су ауторке дошле применом статистичко-математичких и других научних метода, као и применом метода логичког закључивања, упућује на одређене предности и недостатке ове праксе, што у крајњем може бити од користи за хармонизацију домаћег законодавства с правом ЕУ.

Кључне речи: Банкоосигурање, животно осигурање, неживотно осигурање, комунитарно право