УДК 351.761:659(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 80, стр. 106-122
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.7

Изворни научни рад
Примљено: 10 Oct 2022
Прихваћено: 21 Nov 2022

ЕВРОПСКИ ПРАВНИ ОКВИР О ОГРАНИЧАВАЊУ РЕКЛАМИРАЊА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

MIRIĆ Filip (Pravni fakultet Univerziteta u Nišu), filip@prafak.ni.ac.rs
MLADENOVIĆ Jelena (Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu), mladejelenavid99@gmail.com

Конзумирање дуванских производа вишеструко је штетно по здравље људи. Поменута штетност санкционисана је и у правном систему Европске уније (ЕУ), на начин да су Европски парламент и Савет 26. маја 2003. године, донели Директиву 2003/33 о усклађивању закона, прописа и административних одредби држава чланица које се односе на оглашавање и спонзорство дуванских производа. Аутори у раду анализирају управо правила инкорпорирана у овој Директиви која се односе на ограничења рекламирања дуванских производа. Како се Директивом регулише и промет дуванских производа у државама чланицама Уније, аутори разматрају следећи компаративни правни приступ као и решења присутана у законодавству Републике Србије која се односе на ову материју. Коначно, долазећи до одређених закључака који указују на ефекте ограничавања оглашавања и спонзорстава дуванских производа у домаћој привреди, аутори указују и на штетне последице промета дуванских производа на јавно здравље.

Кључне речи: Дувански производи, ограничење рекламирања, ЕУ, Србија, јавно здравље