УДК 323.28:341.4
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 80, стр. 53-70
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.4

Изворни научни рад
Примљено: 06 Nov 2022
Прихваћено: 15 Nov 2022

КРИВИЧНА ДЕЛА ПОВЕЗАНА СА ТЕРОРИЗМОМ И ЗАШТИТА ЖРТАВА ОД ВИКТИМИЗАЦИЈЕ У ПРАВУ ЕУ

PAUNOVIĆ Nikola (Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, Beograd), dzoni925@gmail.com

Будући да се у данашње време државе суочавају са читавим низом појавних облика кривичних дела повезаних са терористичким активностима, императив је да се овој проблематици посвети посебна пажња. У циљу успостављања адекватног кривичноправног одговора на терористичке претње, на нивоу Европске уније (ЕУ) усвојена је Директива 2017/541 која инкриминише кривична дела повезана са терористичким активностима. Директива посвећује пажњу и специјалним истражним техникама у процесу откривања кривичних дела тероризма, као и заштити жртава од виктимизације. У том смислу, у раду се разматрају феноменолошке форме различитих кривичних дела повезаних са терористичким активностима и испитује се значај који европске правне тековине (acquis communautaire), имају у овој области за Републику Србију. Коначно, анализа указује да примена специјалних истражних техника све више добија на значају у сфери детекције терористичких активности, због чега је неопходно координисаним и правовременим приступом предузети потребне оперативне радње, у циљу раног откривања и препознавања терористичких кривичних дела како би се омогућила адекватна заштита жртава тероризма.

Кључне речи: Тероризам, појавни облици, специјалне истражне технике, заштита жртви, виктимизација, ЕУ