УДК 502.171:546.212 626/628
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 80, стр. 209-218
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.13

Изворни научни рад
Примљено: 06 Nov 2022
Прихваћено: 15 Nov 2022

ГЕОПОЛИТИЧКИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗНАЧАЈ ВОДЕ КАО ЕСЕНЦИЈАЛНОГ РЕСУРСА 21. ВЕКА

NEŠKOVIĆ Slobodan (Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za evropske pravnopolitičke studije, Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij” Veliko Trnovo, Bugarska), slobneskovic@gmail.com

Вода представља природни ресурс који је од есенцијалног значаја за опстанак човечанства. У савременом геополитичком и безбедносном окружењу, вода постаје стратешки битан природни ресурс чија експлоатација одређује правце друштвеног развоја, али и друштвених криза, политичких спорова, па чак и оружаних сукоба. Фокусирајући се на значај воде на почетку 21. века, аутор у расправи разматра безбедносне проблеме везане са управљањем и заштитом вода. Ова тема постаје све више актуелна током процеса приступања Европској унији (ЕУ), будући да су проблеми везани за заштиту вода, и животне средине уопште постали све израженији. Следствено је и испуњење безбедносних стандарда ЕУ у области вода све важнији услов европских интеграција. Полазећи од претпоставке по којој ће вода временом постати један од највећих геополитичких и безбедносних изазова за читав свет, аутор долази до закључка да за њено рационално коришћење ваља унети нешто више реда, тј. правила која би била примењена на унутрашњем плану како би државе могле оптимално располагати водним ресурсима. Посебни напори који се чине на нивоу ЕУ и Уједињених нација, али и других релевантних међународних организација и тела, само говоре у прилог оваквом размишљању које води рачуна о очувању националних интереса и међународне безбедности.

Кључне речи: Геополитика, безбедност, вода, стратегија, ЕУ, Уједињене нације