УДК 656.61:37]:340.134(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 80, стр. 151-168
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.10

Изворни научни рад
Примљено: 14 Oct 2022
Прихваћено: 01 Nov 2022

ОБУКА ПОМОРАЦА ПРЕМА ЗАКОНОДАВСТВУ

BJELICA VLAJIĆ Iris (Vojna akademija, Beograd), iris_bjelica_vlajic@yahoo.com

Слободно кретање радне снаге унутар Европске уније (ЕУ), захтева брже и лакше признавање диплома и уверења о достигнутим нивоима знања. Повећање обима коришћења поморског саобраћаја у трговини и стални мањак радне снаге, посебно високо образоване, као и коришћење напредних технологија којим је управљање бродовима аутоматизовано, захтева значајне иновације у погледу обучености помораца. Истовремено, повећање обима коришћења поморског саобраћаја доводи и повeћања поморских несрећа и незгода. Стога, ЕУ користи постојећи међународноправни оквир да би ускладила сопствени правни поредак у складу са међународноправним стандардима. Честе промене условљене технолошким напретком у целој поморској индустрији постављају нове изазове, али дају и могућности за искоришћавање капацитета образовних институција у Републици Србији у погледу е-образовања и учењa на даљину. У предметном раду ауторка је настојала да прикаже активности праћења имплементације Међународне конвенције о стандардима за обуку, издавање уверења и вршењa бродске страже помораца (STCW Конвенција), која је кроз Директиву 2022/993 постала саставни део законодавства ЕУ. Разматрајући усвојена решењa, која би државе чланице требaло да усвоје, ауторка је изложила приказ прописаних захтева који се постављају пред поморце који би желели да плове на бродовима који носе заставу неке од чланица ЕУ. Компаративно, ауторка је представила и стање које постоји у вези усаглашености законодавства Републике Србије са правом ЕУ, као и са међународноправним стандардима које је успоставила Међународна поморска организација (IMO).

Кључне речи: Oбразовање, поморци, STCW Конвенција, право ЕУ, међународноправни стандарди