УДК 004.738.5:339(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 79, стр. 109-123
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.7

Оригинални научни рад
Примљено: 01 Aug 0202
Прихваћено: 21 Aug 2022

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И ПРАВО ЕУ

БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ Ирис (Војна академија, Београд), iris_bjelica_vlajic@yahoo.com

Крајем 20. века Европска унија (ЕУ) започела је стварање Заједничке одбрамбене и безбедносне политике (ЗОБП), како би ојачала свој положај на глобалном нивоу. Један од аспеката ЗОБП-а јесте и превазилажење препрека на заједничком тржишту војне или одбрамбене опреме. Ово тржиште је регулисано низом процедура које укључују поступке јавних набавки из области одбране. Јавне набавке у области одбране по правилу се спроводе у складу са опште прописаним регулативама о јавним набавкама које важе за набавке услуга, добара и радова најразличитијих врста. Одређена ограничења и специфичности јавних набавки у области одбране произилазе из самих специфичности делатности војне и одбрамбене индустрије, тако да су за услуге добра и радове из ове области могућа и одређена одступања која претпостављају строга правила и објашњења. Ово се, пре свега, односи на уверења и потврде којим се гарантују заштита поверљивости података, испуњавање стандарда или националних правила под којима је могућ извоз појединих робних артикала. Циљ рада је да приближи предмет и поступак ових набавки и решења која су дата у европском и домаћем законодавству. При томе су коришћени метод анализе садржаја и упоредни метод како би се појаснили основни појмови и ток поступка и извшило упоређивање европског и домаћег законодавства. На основу спроведне анализе показало се да је Република Србија испунила обавезу да усагласи своје законодавство у области јавних набавки са правом ЕУ (преговарачко Поглавље 5). На овај начин, омогућено је учешће домаћим правним лицима у поступцима јавних набавки који се воде на територији ЕУ, као и правним лицима са седиштем у ЕУ да узму учешће у поступцима јавних набавки у Републици Србији.

Кључне речи: Јавне набавке, одбрана и безбедност, ЕУ, Србија