УДК 328.184:061.1EU
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 79, стр. 45-56
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.3

Оригинални научни рад
Примљено: 18 Aug 2022
Прихваћено: 28 Aug 2022

ИНТЕРЕСНЕ ГРУПЕ И ЛОБИРАЊЕ У ИНСТИТУЦИЈАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

НЕШКОВИЋ Слободан (Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за европске правнополитичке студије, Универзитет „Свети Кирил и Методиј” Велико Трново, Бугарска), slobneskovic@gmail.com

У раду се анализира концепт интересних лобистичких група, њихово појмовно одређење, начини деловања и односи са другим субјектима. Аутор указује на везе које постоје између интересних група унутар институција Европске уније (ЕУ) и Републике Србијe, а које персонификују односе моћи. Деловање интересних група углавном зависи од њихове организованости, материјалних капацитета и циљева које те групе желе да остваре, односно од интереса и моћи лица за чије интересе лобирају и чије интересе заступају. Предности деловања интересних група произилазе из чињенице да се одређене делатности могу брже и ефикасније реализовати кроз њихово лобирање. Лобирање је организована и комплексна активност која је конципирана ради реализације интереса појединаца и држава. То је политичка и комуникацијска област која по правилу изазива бројне расправе и дебате. Лобирање у многим земљама још увек има негативне конотације, нарочито због скромног законодавства. Лобирање је, пре свега, изузетна вештина, а потом и савремена научна област. Интересне групе и професионалне лобистичке организације делују у државним институцијама држава чланица и држава кандидата за приступање ЕУ (укључујући и институције Републике Србије), у оквиру самих институција ЕУ, као и у оквиру институција других међународних организација. У раду се анализира начин деловања интересних лобистичких група у главним телима ЕУ – Европској комисији, Европском парламенту и Савету.

Кључне речи: Лобирање, интересне групе, циљеви, деловање, законодавство, ЕУ, Србија