УДК 005.334:334.72(497)
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 79, стр. 233-253
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.14

Оригинални научни рад
Примљено: 19 Aug 2022
Прихваћено: 27 Aug 2022

КОРПОРАТИВНИ БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ И УПРАВЉАЊЕ КРИЗАМА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ

НУМАНОВИЋ ДУЉЕВИЋ Бирсена (Средња школа „Никола Тесла” Нови Пазар), duljevicbirsena@gmail.com
ТОДОРОВ Јанко (Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност Ниш), janko.todorov@gmail.com
ЛУТОВАЦ Митар (Факултет за менаџмент Сремски Карловци), gsmmitar@gmail.com

У Европској унији (ЕУ) одавно тече расправа о потреби успостављања система управљања кризама. У оквиру Заједничке спољне и безбедносне политике ЕУ (Common Foreign and Security Policy – CFSP) предвиђени су механизми за управљање кризама, захваљујући којима ЕУ поседује капацитете да се супротстави безбедносним ризицима и претњама. То је видљиво кроз безбедносни менаџмент цивилних и војних мисија и операција ЕУ у свету. С друге стране, постоји и тзв. корпоративни аспекти безбедности где се менаџерска функција остварује на микроплану у европским привредним друштвима и другим корпоративним организацијама. Предметни рад управо је посвећен анализи корпоративне безбедности и корпоративном безбедносном менаџменту. У постмодерном периоду постоји тренд раста различитих безбедносних претњи и изазова који попримају малигне формате са непредвидивим последицама. У комбинацији са традиционалним претњама нови облици прете да озбиљно угрозе интересе корпоративних организација. Стога је било потребно установити систем корпоративне безбедности и безбедносног менаџмента како би се потенцијалне опасности спречиле. Корпоративни безбедносни менаџмент обухвата и проблематику управљања кризама, чији су узрочници поред човека често и природне појаве. На подручју Западног Балкана, које је иначе политички и економски трусно, примена корпоративног безбедносног менаџмента и кризног управљања има посебну важност јер се њима отклањају потенцијални безбедносни ризици за нормално одвијање пословних активности корпорација.

Кључне речи: Корпоративни безбедносни менаџмент, управљање кризама, кoрпорације, предузећа, компаније, Западни Балкан