УДК 347.82(4-672EU:497)
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 79, стр. 211-232
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.13

Оригинални научни рад
Примљено: 04 Mar 2022
Прихваћено: 25 May 2022

ДА ЛИ СРБИЈА ИМА СПОРАЗУМ О ОТВОРЕНОМ НЕБУ?

АРСИЋ БОГДАНОВИЋ Ирена (Air SERBIA, Београд), irenararsic@yahoo.com

У предметном раду ауторка се бави анализом тзв. Споразума о отвореном небу. Из студије произилази да се у свакодневној пракси овај Споразум поистовећује са Споразумом о Заједничком европском ваздухопловном подручју, што према схватању ауторке није исправно. Посебну забринутост изазива чињеница да се у званичним објавама државних органа Републике Србије чини иста грешка. У образложењу овог случаја, ауторка посвећује пажњу истраживањима актуелних промена које се одвијају на тржишту цивилног ваздухопловства у свету. Притом, она покушава да осветли нове изазове и ризике са којима се суочавају национални авио-превозници у државама Западног Балкана услед спровођења политике придруживања Заједничком европском ваздухопловном подручју. На методолошки приступачан начин, ауторка разматра могућност националних авио-превозника за постизањем одређених бенефита у поменутим околностима, а на европском ваздухопловном тржишту. У раду се наглашава да национални авио-превозници из земаља Западног Балкана могу добити пун приступ овом тржишту тек пошто окончају транзицију, тј. усаглашавање са прописаним процедурама и стандардима Европске уније (ЕУ). Иако ова фаза усаглашавања може бити успешно завршена, постоји увек ризик да нека од држава чланица не дâ одобрење националним авио-превозницима да користе наведена права. С друге стране, авио-превозници из ЕУ имају право на „отворено небо” над Западним Балканом за позиционирање својих компанија.

Кључне речи: Споразум о отвореном небу, Споразум о Заједничком европском ваздухопловном подручју, Западни Балкан, Право ЕУ, вазушни саобраћај