УДК 341.7/.8:341.67
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 79, стр. 157-172
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.79.10

Оригинални научни рад
Примљено: 19 Aug 2022
Прихваћено: 28 Aug 2022

УТИЦАЈ СТРАНОГ КАПИТАЛА НА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРИБЛИЖАВАЊЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

ВУКША Славко (Универзитет за пословне студије Бања Лука; Универзитет Метрополитан, Факултет за примењену екологију, Београд), slavkovuksa@gmail.com
ВУКША Сергеј (Универзитет за пословне студије Бања Лука; Универзитет Метрополитан, Факултет за примењену екологију, Београд)

Различити инструменти прилива страног капитала имају различите утицаје на макроекономску величину земаља у транзицији. У предметном раду аутори су настојали доказати ову хипотезу кроз квантитативну и статистичку анализу користећи се одговарајућим економским моделима. Поступност у излагању, посвећивање значајне пажње разматрању економске суштине елемената презентираних модела, као и коришћење релативно реалних примера кроз студију случаја (на примеру Босне и Херцеговине), послужило је ауторима за илустровање теоријских ставова и закључака о значају страних директних инвестиција (СДИ), на економски развој и раст земаља на путу ка Европској унији (ЕУ). Разматање међусобне корелације различитих економских фактора и варијабли које детерминишу овакав утицај СДИ на економски развој тзв. земаља у транзицији, указао је и на неке друге релације које постоје између глобалних економских токова и прилива страног капитала. Прилив страног капитала, према мишљењу аутора, морао би бити контролисан инструментима економске политике, али и осталим инструментима који су државама на располагању. Позитиван утицај који страни капитал има на економски развој генерално подразумева планско и рационално коришћење одобрених средстава. То може бити од значаја и приликом процењивања улоге страних капиталних инвестиција које долазе из земаља ЕУ, будући да је њихова улога у већини случајева од пресудног значаја за развој економија држава кандидата за пријем у ЕУ. Економија Србије у том смислу није никакав изузетак, а прилив инвестиција из ЕУ говори у прилог њених развојних капацитета и бржег напредовања ка јединственом европском тржишту.

Кључне речи: Економска политика, СДИ, економски развој, транзиција, ЕУ, квантитативна и статистичка анализа