УДК 342.76:[616.98:578.834(4-672EU)
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, стр. 97-110
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.6

Оригинални научни рад
Примљено: 02 Mar 2022
Прихваћено: 06 Apr 2022

КООРДИНИСАНИ ПРИСТУП EВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНО И СЛОБОДНО КРЕТАЊЕ ТOKОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19

GORDANIĆ Jelica (Институт зa мeђунaрoдну пoлитику и приврeду, Бeoгрaд), jelica@diplomacy.bg.ac.rs

Пандемија вируса Covid-19 проузроковала је велику здравствену кризу која је умногоме изменила живот и навике целокупног човечанства. На нивоу ЕУ, свака држава чланица примењивала је рестриктивне мере којима је била ограничавана слобода кретања. То је било нужно како би се омогућио координирани одговор држава чланица на пандемију. Надлежни органи ЕУ истовремено су усвојили бројне препоруке у циљу усклађенијег приступа у управљању насталом здравственом кризом. Предметни рад је посвећен анализи Препоруке Савета ЕУ 2022/107 о координисаном приступу за олакшање безбедног и слободног кретања тoком пандемије Covid-19. Препоруком је измењена ранија Препорука 2020/1475. Предвиђене мере према Препоруци у први план стављају вакцинацију, тестирање и опоравак од болести Covid-19, а што се доказује издатом дигиталном Covid потврдом. Ова потврда је имала за циљ да олакша слободу и безбедност кретања унутар ЕУ без примене додатних рестриктивних мера. За грађане Србије, као земље кандидата за приступање ЕУ, овакав координирани приступ ЕУ у погледу обезбеђења слободе, такође је имао одређене последице.

Кључне речи: Европска унија, пандемија, Covid-19, вакцинација, ЕУ дигитална Covid потврда, Србија