УДК 339.923:061.1EU
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, стр. 43-62
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.3

Оригинални научни рад
Примљено: 10 Mar 2022
Прихваћено: 02 Apr 2022

ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ЕУ

NEŠKOVIĆ Slobodan (Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за европске правнополитичке студије, Универзитет „Свети Кирил и Методиј” Велико Трново, Бугарска), slobneskovic@gmail.com

Концепт европских интеграција представља есенцијални стратешки и развојни приступ европских држава. Изучавање овог концепта претпоставља утврђивање институционалног положаја Европске уније (ЕУ). Да би се тај положај могао адекватно утврдити, у предметном раду се анализирају неки од важнијих нормативних аката ЕУ и одредбе Лисабонског споразума. Поменутим приступом омогућава се сагледавање правнополитичког контекста европских интеграција, што је неопходно ради обезбеђења пуноправног чланства у ЕУ. Аутор сматра да је спровођење законодавства ЕУ једнако важно као и спровођење њених заједничких политика. Процес европских интеграција зависи од способности држава кандидата да реализују прихваћене међународне обавезе на правнополитичком плану. Због тога се за сваку државу која претендује за приступање ЕУ постављају два битна услова. Први се тиче уважавања правних стандарда, а други укључивања у институционалне политике ЕУ којe у савременим условима обележавају њене геополитичке тежње на глобалном плану.

Кључне речи: ЕУ, институционално позиционирање, Лисабонски споразум