УДК 339.54:061.1 339.5:332.1(497)
Библид: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, стр. 407-423
ДОИ: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.24

Оригинални научни рад
Примљено: 11 Mar 2022
Прихваћено: 28 Mar 2022

CEFTA СПОРАЗУМ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

DULJEVIĆ Birsena (Независни Универзитет Бања Лука, Економски факултет), dulјevicbirsena@gmail.com

Процес глобализације светске привреде иницирао је потребу за укључивањем претежног броја земаља у светске привредне токове. У том смислу нарасла је и потреба за интензивнијом разменом робе, услуга, рада и капитала. За земље Западног Балкана овај процес представљао је суштински изазов у процесу придруживања Европској унији. Изазов се огледао у усклађивању царинских и других политика, постојећих институција, као и у прилагођавању економских система земаља у транзицији тржишним условима пословања. Полазећи од претпоставке да су земље региона Западног Балкана опредељене за придруживање Европској унији, у предметном раду разматрају се концептуално исходи сарадње држава региона имплементацији CEFTA споразума. Циљ истраживања у том погледу јесте научно сагледавање темељних постулата регионалне економске сарадње у контексту европских интеграција. Будући да је CEFTA споразум требало да доведе до веће и убрзаније либерализација тржишта, али и до већег привредног раста држава Западног Балкана, државе су морале прилагодити своје економске политике новонасталим условима пословања на светском тржишту које је умногоме било погођено економском кризом из 2008. године, а у сврху реализације предвиђених трговинских олакшица којима су биле укинуте увозне и извозне царине и којима се омогућавао слободан проток робе и капитала.

Кључне речи: Регионална сарадња, Западни Балкан, CEFTA, економија, Југоисточна Европа, Србија, Европска унија